Запрос

Оставьте запрос и мы оперативно предоставим вам всю информацию.

Поделиться

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Czech village s.r.o. ( realitní společnost ) zpracováva Vašé osobní údaje, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje služeb (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy o poskytnutí služeb), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. Kontaktní údaje správce

1.1    Správcem Vašich osobních údajů je společnost Czech Village s.r.o. ( realitní společnost ), se sídlem Milešovská 2485/9 , 13000 Praha 3, IČ 02809010 (dále jen „správce“).

1.2     Kontaktní údaje správce : adresa pro doručování najdete v bodě 1.1. , elektronická adresa je info@czech-invest.eu, telefon +420 776046184.

2. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1     splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.2     splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. Účel zpracování osobních údajů

Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem správného vyřízení Vaší objednávky. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracovávání osobních údajů za účelem vystavení faktury, vystavení skladových (dodacích) listů, zabezpečení dopravy a také účtovaní v účetnictví. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace.

4. Práva subjektu údajů

4.1     Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

4.2     Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

4.3     Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění služeb a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné služby poskytovat.